jaarverslag 2018

De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

ORGANISATIE - Verandering en verbreding

De aanvullende programmalijn die de Bibliotheken landelijk samen oppakken, is die van de verandering en de verbreding van de klassieke Bibliotheek. Ook voor Bibliotheek Hof van Twente geldt dat de klassieke Bibliotheek, waarin uitleen van een collectie centraal stond, niet langer leidend is. Verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek betekent dat we niet meer spreken over de klassiek Bibliotheek, maar over de maatschappelijke- en educatieve Bibliotheek.

Met andere woorden: de klassieke Bibliotheek integreert in de maatschappelijke- en educatieve Bibliotheek en komt tot uitdrukking in de drie programmalijnen Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke Ontwikkeling. De collectie, in al z’n verschijningsvormen, is en blijft van belang, maar wordt ondersteunend ingezet aan de maatschappelijke en educatieve taken.

Doel: In 2020 is de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de verschillende kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende vormen) samenkomt

Het aantal leden is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven, tegen de landelijke trend in. In het aantal fysieke boeken dat wordt uitgeleend zien we een daling. De digitale collectie4 overzichten klassieke bibliotheek daarentegen, groeit en wordt door onze klanten steeds meer gebruikt. Een abonnement op de Bibliotheek biedt klanten de mogelijkheid om van beide opties gebruik te maken.

Lezen

Dat de collectie ondersteunend wordt ingezet voor de programmalijnen, betekent voor de lijn Jeugd & Onderwijs dat we voor de doelgroep tot 18 jaar inzetten op een aantrekkelijk collectie die uitnodigt tot lezen. Immers ‘kilometers lezen’ maakt goede lezers en lezen is leuk, mits je toegang hebt tot datgene wat bij jou past. Dat zien we terug in de collecties op de scholen, maar ook in de collectie in de Bibliotheek.

Leren

Voor de programmalijn Participatie & Zelfredzaamheid betekent het dat we inzetten op veel ondersteunend materiaal bij het aanleren van lezen en schrijven voor volwassenen. Er verschijnt steeds meer materiaal dat is afgestemd op deze doelgroep, zodat ook voor deze klanten lezen steeds leuker wordt. Op digitaal gebied is de ontwikkeling enorm groot als het gaat om het aanleren van basisvaardigheden.

Informeren

Binnen de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling is de collectie in al zijn facetten ondersteunend. Of je nou meedoet aan een leeskring of studiekring, of je wilt oriënteren op maatschappelijke vraagstukken, de Bibliotheek is het knooppunt waar kennis samenkomt juist door de aanwezigheid van collectie. Het kan fysieke informatie zijn of digitale, maar ook in de hoofden van mensen is veel kennis aanwezig die we graag delen door het organiseren van lezingen, debatten, cursussen en workshops.

Ook voor de volwassen lezer geldt dat plezier in lezen van belang is. Want lezen is een vaardigheid en vaardigheden moet je onderhouden. Daarom is onze collectie nog steeds een afspiegeling van het gebruik door onze klanten, waar we constant op monitoren en daar waar nodig zorgen voor bijstelling.

Huisvesting

Een ander facet van de klassieke Bibliotheek is tenslotte het gebouw waarin de Bibliotheek zich bevindt. Immers: geen collectie zonder plaats waar deze staat en geleend kan worden. Integratie in de drie inhoudelijke programmalijnen betekent dat we in 2018 meer aandacht hadden voor voorlezen en andere jeugdactiviteiten en dat we inzetten op het huisvesten van professionele ondersteuning in de vorm van spreekuren en informatiebijenkomsten.

Doel: In 2020 werken alle medewerkers vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage hieraan en handelen er naar. Doelen en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie is een leidend principe. De talenten van medewerkers zijn in beeld en op de juiste plek ingezet

Op 1 juli 2018 werd de gezamenlijke directievoering voor de Bibliotheekstichtingen Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal een feit. De samenwerking van de Bibliotheken Hof van Twente en Hengelo stamt reeds van 2013, Organisatie en medewerkersen dit jaar kwam Oldenzaal daarbij. Opschaling is belangrijk, omdat het de Bibliotheken meer slagkracht geeft. Door in te zetten op meer zelfstandigheid en eigenaarschap binnen de teams kan management beperkt blijven en is er meer ruimte voor de uitvoering.

Dit wordt gedaan in de vorm van zelforganiserende teams. De teams stellen een eigen teamagenda op, waarin de stappen zijn opgenomen om de teamdoelen te bereiken.
Deze organisatie-ontwikkeling heeft ook in 2018 veel aandacht gevraagd. Want naast een andere manier van onderling samenwerken, veranderden ook de taken die aansluiten bij de maatschappelijke en educatieve Bibliotheek.

Doel: In 2020 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit

Werken met vrijwilligers is belangrijk voor de Bibliotheek; vrijwilligers vinden een voorziening als de Bibliotheek belangrijk en hebben daar iets extra’s voor over. Dit gezamenlijk belang geven we vorm door vrijwilligers te werven voor taken die van toegevoegde waarde zijn. Eind 2018 waren er 35 vrijwilligers actief in de vier vestigingen in Hof van Twente. Zij zorgen ervoor dat we ruimere openingstijden kunnen hanteren. Daarnaast waren er zo’n 25 andere vrijwilligers actief voor de Bibliotheek, bij projecten als de VoorleesExpress en PraatjesMaken.

Als maatschappelijke organisatie, die bovendien als één van haar speerpunten participatie en zelfredzaamheid heeft, geven we ook ruimte aan vrijwillige inzet van mensen als het gaat om re-integratietrajecten of andere begeleide trajecten, zoals taalstagiaires.

Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening van Bibliotheek Hof van Twente over het jaar 2018 kunt u hier bekijken.

Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Kinderen van 4 – 12 jaar bereiken we via de aanpak van de Bibliotheek op school. Al sinds 2013 werkt we op deze manier nauw samen met het basisonderwijs in Hof van Twente. Het aantal aangesloten scholen is in 2018 gelijk gebleven, namelijk 11. We namen afscheid van de OBS Markvelde in Diepenheim wegens sluiting en verwelkomden de Prins Constantijnschool in Goor als nieuw aangesloten school.BoekStart en dBos 2018

Leesplezier

Landelijk onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van de Bibliotheek op school een positief effect heeft op het lezen. Kinderen boeken op deze scholen meer vooruitgang in leesvaardigheid, dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd.

Leescampagnes

Elk jaar doen we in de Bibliotheek en op de basisscholen mee aan grote landelijke campagnes. In de Bibliotheek organiseren we vrijetijdsactiviteiten rondom de campagnes, die in relatie staan tot de verhalen uit de rijke jeugdliteratuur. Zo lazen we voor in het kinderdagverblijf Villa Linde.

De Nationale Voorleesdagen stonden in het teken van prentenboek Ssst! De tijger slaapt. Voor peuters organiseerden we in de vier vestigingen in totaal 51 groepsbezoeken. Maar liefst 815 kinderen brachten een bezoek aan de Bibliotheek. In NVD2018 besteedden we daarnaast aandacht aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, VakantieBieb, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior.

Cultuureducatie

Ook organiseren we met andere lokale culturele instellingen cultuureducatieve activiteiten rondom verhalen en poëzie. Jaarlijks gaan schrijvers in samenwerking met CuBaHof op bezoek in alle groepen vijf van de basisschool. Dit jaar werden 22 groepen bezocht door Annet Jacobs, Fred Diks, Geert Jan Roebers en Nanda Roep.

Ouderpartnerschap

Bij de ontwikkeling van (digitale geletterdheid) spelen ouders een belangrijke rol. Daarom stimuleren we ouderpartnerschap, zodat ouders zich thuis bewust en actief inspannen voor een motiverende lees- en mediacultuur. Dit doen we door activiteiten te ontwikkelen die de betrokkenheid van ouders vergroten via kinderopvang en scholen, in de Bibliotheek en thuis.

In de Hof van Twente hebben we met een basisschool een aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van ouderpartnerschap. De conclusie is dat de focus op het gebied van ouderpartnerschap vooral komt te liggen op ouders van jonge kinderen. We zullen ouderpartnerschap vooral vorm gaan geven binnen de Integraal Kindcentra (IKC).

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

BoekStart de Bibliotheek op schoolIn 2018 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd over het integreren van BoekStart in de kinderopvang met de Bibliotheek op school bij basisschool Bentelwijz. Een voorzichtige start is gemaakt door collectie voor 0-4 jarigen toe te voegen aan de bestaande collectie van de basisschool. Alle betrokkenen (school, kinderdagverblijf en bibliotheek) leveren een deel van deze collectie.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

Via de gemeente Hof van Twente ontvangen ouders met een pasgeboren kindje een BoekStart-waardebon. Daarmee kunnen ze in de Bibliotheek het BoekStart-koffertje ophalen met een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. De samenwerking met de gemeente hiervoor verloopt uitstekend. In 2018 zijn 149 koffertjes opgehaald. Daarmee hebben we een ophaalpercentage van 58%.

Tijdens de schoolvakanties organiseerden we PraatjesMaken. Kinderen met een taalachterstand kwamen een aantal keren naar de Bibliotheek voor een online les logopedie. Daaromheen organiseren we allerlei (taal)activiteiten voor de kinderen, hun ouders, broertjes en zusjes.

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

De VoorleesExpress is nog steeds een groot succes. In 12 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress elke week voorlezen. 20 weken lang lazen zij in totaal 240 uur voor. Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

De digitalisering en de groeiende hoeveelheid informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Vanaf 2020 maakt digitale geletterdheid onderdeel uit van het curriculum van de basisscholen.

Twee van onze medewerkers hebben in 2018 de opleiding tot mediacoach afgerond. In samenwerking met bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in die drie gemeentes zijn we gestart om een goede structuur te ontwikkelen voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid.

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Welkom bij ons jaarverslag!

Navigatie

U kunt het menu aan de linkerkant gebruiken om door de verschillende hoofdstukken te navigeren.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van het jaarverslag nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Participatie & Zelfredzaamheid

Participatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

Onze kennismaatschappij is niet voor iedereen even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. De Bibliotheek helpt om deze basisvaardigheden te vergroten. Dat doen we op de gebieden taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding.

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om zonder hulp te participeren. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. In samenwerking met lokale en landelijke partners ontwikkelt de Bibliotheek een non-formeel leeraanbod op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.

TaalpuntDoel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In 2018 zijn er weer meerdere activiteiten ontplooid op het vlak van participatie en zelfredzaamheid.

Wij faciliteerden onder andere het Taalpunt en 70 edities van het Taalcafé in samenwerking met Salut en organiseerden diverse computercursussen en workshops.

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

KlikentikIn 2018 stelden we wederom een programma van computercursussen en workshops op in samenwerking met SeniorWeb in de Bibliotheek Goor. De cursussen voor beginners, zoals Digisterker waarin de deelnemers leren omgaan met de digitale overheid en Klik&Tik, zijn dit jaar gratis aangeboden om zo deelname nog laagdrempeliger te maken. Dit resulteerde, bij met name bij de twee Klik&Tik cursussen, in een sterke toename aan deelnemers.

Nieuw dit jaar was de samenwerking van Bibliotheek Hof van Twente met Stichting ’t Iemenschoer in Delden. Door deze samenwerking konden in de inwoners van Delden in hun eigen dorp gratis de cursussen Klik&Tik en Digisterker volgen.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

In juni werd het startsein gegeven voor de Brievenhulpspreekuren in Markelo en Delden. Brievenhulp is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Ook geven de vrijwilligers advies bij het beantwoorden en invullen van formulieren en bij zaken die digitaal geregeld moeten worden.