Vooruitblik

De algemene speerpunten in ons jaarplan voor 2020 zijn:

  • de Bibliotheek op school, waar de investeringsfase voorbij is,
  • digitale geletterdheid
  • ontmoeting: de Bibliotheek als kloppend maatschappelijk hart
  • ons vrijwilligersbeleid
  • ons supportersprogramma
  • het vaststellen van een nieuw meerjarenbeleidsprogramma voor de periode 2021 t/m 2024.

Daarnaast heeft elke van onze drie programmalijnen eigen speerpunten.

Jeugd & Onderwijs

Voor de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2020 de focus het mogelijk maken van het aansluiten van meer scholen bij de Bibliotheek op school. Er is een verzoek bij onze gemeente ingediend voor extra financiering die dit mogelijk moet maken. Het blijft verder noodzakelijk om de schoolbibliotheken die we al hebben neergezet en onze inhoudelijke samenwerking met alle leerkrachtenteams goed te borgen.

Daarnaast blijven we investeren in BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang en in de VoorleesExpress. Verder gaan we in 2020 het vrijetijdsaanbod van activiteiten op het gebied van techniek/digitale geletterdheid en activiteiten binnen de grote leescampagnes oppakken.

In 2020 krijgt ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid in samenwerking met de Bibliotheken Hengelo en Oldenzaal en alle onderwijspartners steeds meer vorm.

Participatie & Zelfredzaamheid

In 2020 ontwikkelen we het non-formele leeraanbod verder door. Hierbij werken we samen met onder andere de gemeente Hof van Twente, Salut, ROC van Twente, Vluchtelingenwerk Hof van Twente en Stichting Lezen & Schrijven.

Zo zal er een Informatiepunt Digitale OverheidInformatiepunt Label RGB opgezet worden binnen het project Digitale Inclusie. Bij dit informatiepunt kunnen bezoekers terecht met al hun vragen over de digitale overheid en worden ze verder geholpen of naar het juiste loket doorverwezen.

In 2020 zal de focus daarnaast blijven liggen op het versterken van digitale vaardigheden van senioren. Vooral bij de 75-plussers zitten veel niet-internetgebruikers en in de gemeente Hof van Twente maken deze een relatief grote bevolkingsgroep uit. Door het aanbieden van een gratis trainingsprogramma in Goor, Delden en Markelo willen we de digitale kloof verder dichten.

Persoonlijke Ontwikkeling

De Bibliotheek is een kennisrijke omgeving waar mensen samen komen en dat zien we terug in de hoge bezettingsgraad van onze ruimtes. Lokale organisaties weten ons steeds beter te vinden en willen hun kennis brengen en delen in de Bibliotheek.

Uitdagingen die we voor ons hebben liggen, zijn het bereiken van doelgroepen die nog niet in de Bibliotheek komen en anderzijds hoe we de kennis en informatie die wij in de Bibliotheek hebben ook zichtbaar en toegankelijk maken buiten onze muren.

We gaan verder met het ontwikkelen van aantrekkelijke programma’s waarin maatschappelijke thema’s in samenwerking met lokale partners vanuit verschillende perspectieven aangeboden worden. Ontmoeting en dialoog worden steeds belangrijkere vormen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de samenleving.