Participatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. En de digitalisering neemt alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen.

De Bibliotheek heeft als doelstelling om basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen. Dit doen we op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding. In samenwerking met lokale en landelijke partners bieden we hiervoor een breed aanbod aan producten en diensten aan. De Bibliotheek speelt binnen het lokale sociale domein een steeds belangrijkere rol in het aanbod van non-formeel leren1 en het faciliteren van spreekuren voor de directe hulpvraag.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In 2019 zijn er weer meerdere activiteiten ontplooid op het vlak van participatie en zelfredzaamheid. Wij faciliteerden onder andere het Taalpunt en het Taalcafé in samenwerking met Salut. Het Taalcafé in Goor is uitgebreid naar twee keer in de week. In 2019 waren er 70 bijeenkomsten met 800 deelnemers. Ook is er gestart met een Taalcafé in Bibliotheek Delden.

TaaltafelAanschaf taaltafels

In 2019 heeft de Bibliotheek een vaste en een mobiele TaalTafel aangeschaft als leermiddel ter ondersteuning bij het taalonderwijs aan de NT1 en NT2 doelgroep. Een TaalTafel is een multitouchtafel met software waarmee gebruikers allerlei taalspellen kunnen doen en zich zo spelenderwijs de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Bezoekers kunnen alleen of onder begeleiding aan de slag met lidwoorden, spreekwoorden en spelling om zo hun lezen en schrijven verbeteren.

De TaalTafel is heel geschikt voor laaggeletterden met verschillende niveaus en achtergronden, zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier oefenen. Alle taalvrijwilligers van Hof van Twente zijn met drie workshops getraind. De TaalTafels zijn aangeschaft met subsidie van het provinciale project (Digi)taal Werkt!

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

Het aanbod van computercursussen nam in 2019 toe van zes naar tien verschillende cursussen en het aantal deelnemers steeg van 36 naar 58. De twee gratis basiscursussen voor absolute beginners (Klik&Tik) in Bibliotheek Goor werd met in totaal 17 deelnemers goed bezocht. De Klik&Tik cursus die we organiseerden in Delden samen met Stichting ’t Iemenschoer had een opkomst van acht deelnemers.

Project Digitale Inclusie

Overheidsinstanties hebben afgelopen jaren hun dienstverlening steeds meer gedigitaliseerd. Bemenste loketten zijn gesloten en burgers moeten hun zaken met de overheid nu online regelen. Maar in de praktijk bleek een grote groep kwetsbare burgers digitaal niet te kunnen meekomen. Daarom is de Manifestgroep opgericht - bestaande uit de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV - om hier iets aan te doen.

Deze Manifestgroep heeft samen met de Koninklijke Bibliotheek het project Digitale Inclusie opgezet. De Manifestgroep en de openbare bibliotheken hebben in het kader van de digitale Informatiepunt Label RGBinclusie een gezamenlijk belang: de kwetsbare burger zo goed mogelijk bedienen. Dit kan door samen een scholingsprogramma te realiseren en te zorgen voor een verdere uitbouw naar een landelijk dekkend netwerk van informatiepunten.

Bibliotheek Hof van Twente heeft van de Koninklijke Bibliotheek in 2019 een subsidie gekregen voor de uitrol van het project Digitale Inclusie. We zijn al gestart met een laagdrempelig aanbod aan cursussen beschikbaar te stellen met onder andere Klik&Tik en Digisterker. Deze cursussen blijken het gewenste resultaat te hebben: de meeste deelnemers geven na afloop van de cursussen aan minder afhankelijk te zijn, meer te durven en zich veiliger te voelen bij gebruik van computer, internet en e-overheid. In 2020 gaan we verder met het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

Financieel

In de maand april konden burgers voor het eerst een beroep doen op een wekelijks belastingspreekuur voor hulp bij hun aangifte in Bibliotheek Goor. Deze nieuwe dienstverlening is opgezetAutomaatje in samenwerking met Salut. Dit voldeed als pilot met acht bezoekers aan de verwachtingen en in 2020 gaan we in maart én april het belastingspreekuur in de Bibliotheek aanbieden.

Gezondheid

In Bibliotheek Goor vond op 2 september de feestelijke aftrap plaats van ANWB AutoMaatje. Dit is een dienst waarbij vrijwilligers met hun eigen auto buurtgenoten vervoeren die minder mobiel zijn. ANWB Automaatje betekent voor deze mensen een verrijking van het sociale en maatschappelijke leven. Ze kunnen op deze manier weer een bezoek brengen aan bijvoorbeeld een vriendin, de kapper of een eetgroep. In Bibliotheek Goor zijn er elke werkdag van 9.00-12.00 uur twee vrijwilligers actief om voor AutoMaatje te telefoneren en te matchen.

 

 

1Er zijn drie manieren van leren: formeel, informeel en non-formeel. Als Bibliotheek kiezen we voor non-formeel leren als de meest geschikte vorm om onze doelstellingen te behalen.Non formeel leren

  • Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten.
  • Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.
  • Informeel leren: onbedoeld leren, kan in een georganiseerde leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit leren is in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten. Als we alle uren die we leren zouden uitsplitsen naar formeel leren, non-formeel leren en informeel leren, zal het aantal uren informeel leren met stip op één staan. Wij kunnen (over)leven dankzij informeel leren: leren tanken, je smartphone gebruiken, je kinderen opvoeden, met collega’s omgaan, mantelzorg verlenen, hulp vragen.

Bron: Volwassenenleren.nl