Vooruitblik

We durven te zeggen dat de Bibliotheek anno 2019 meer dan ooit springlevend is. De Bibliotheek is een voorziening die ook nu bijdraagt aan een democratische wereld, waarin toegang tot informatie voor elke burger in Nederland, en dus ook in Hof van Twente, mogelijk moet zijn.

Wij doen dit door te ondersteunen bij het leesonderwijs en het blijven lezen, door te ondersteunen op informatievaardigheden en mediawijsheid, door in te zetten op basisvaardigheden, zodat alle mensen mee kunnen doen in onze maatschappij en door die kennisrijke omgeving te zijn waar iedereen welkom is om zich verder te ontplooien.

Media & Innovatie

Een belangrijk thema in 2019 zal Media & Innovatie zijn. Over alle programmalijnen heen krijgen we steeds meer te maken met digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid omhelst vier domeinen die met elkaar zijn verbonden:Media en innovatie

  • Kennis over digitale technologie
  • Omgaan met digitale technologie
  • Nadenken over digitale technologie
  • Creëren met digitale technologie

Het bevorderen van informatievaardigheden en mediawijsheid is al langer een doelstelling van de Bibliotheek. De digitale media zijn een steeds belangrijker bron van informatie, naast het medium boek. Toegang (leren) bieden tot goede, bruikbare en betrouwbare informatie behoort tot de kerntaak van de Bibliotheek. In 2019 gaan we ons verder beraden op de rol die we als Bibliotheek moeten, willen en kunnen spelen als het gaat over digitale geletterdheid.

Verhuizing Markelo

In 2019 gaat de Bibliotheekvestiging in Markelo verhuizen naar De Kaasfabriek, op het terrein van de voormalig zuivelfabriek. In De Kaasfabriek zullen meerdere organisatie huisvesting vinden. Het heeft een centrale ligging in het dorp en biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met lokale partijen. Naar verwachting kunnen de inwoners van Markelo in het najaar genieten van een nieuwe en moderne Bibliotheek.

Jeugd & Onderwijs

Wanneer we kijken naar de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2019 de focus vooral op de integratie van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. De vorming van Integraal Kindcentra in onze gemeente zorgt voor de vraagVoorlezen vanuit kinderopvang en onderwijs om hier structureel vorm aan te geven.

Daarnaast is het aansluiten van meer basisscholen bij de Bibliotheek op school in Hof van Twente een uitdaging door de beperkte personeelsformatie, omdat er tegelijkertijd geïnvesteerd moet worden in samenwerken met het voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

Bij de samenwerking met de Bibliotheken Hengelo en Oldenzaal en het onderwijs in de drie gemeentes, zijn we op weg om een goede structuur te vinden voor ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid. Hierbij zullen we in 2019 kijken we naar plaatselijke en regionale aanbieders van diverse activiteiten en naar al bestaande lessenseries.

Participatie & Zelfredzaamheid

In 2019 ontwikkelen we het non-formele leeraanbod verder door. Hierbij werken we samen met onder andere de gemeente Hof van Twente, Salut, ROC van Twente, Vluchtelingenwerk Hof van Twente en Stichting Lezen & Schrijven.

In 2018 is samen met lokale partners een subsidieaanvraag goedgekeurd door de provincie Overijssel in het kader van het initiatief (Digi)Taal Werkt. Het eerste project is de Taaltafel. Bibliotheek Hof van Twente wil een vaste en een mobiele Computerinteractieve Taaltafel inzetten om mensen met een taalachterstand te ondersteunen. Deze multitouchtafel bevat software waarmee klanten allerlei taalspellen kunnen doen en zo spelenderwijs de Nederlandse taal eigen kunnen maken. De tafel past uitstekend binnen de behoefte bij onze partners aan geschikte leermiddelen. In de Bibliotheek Goor zal een vaste tafel komen te staan. Om ook de kleinere woonkernen via de Bibliotheekvestigingen en wijkcentra te kunnen bedienen, zullen we een mobiele versie inzetten.

Het tweede project betreft het versterken van digitale vaardigheden van senioren. Vooral bij de 75-plussers zitten veel niet-internetgebruikers en in de gemeente Hof van Twente maken deze een relatief grote bevolkingsgroep uit. Door het aanbieden van een gratis trainingsprogramma in Goor, Delden en Markelo willen we de digitale kloof te dichten.

Van het bestaande en het te ontwikkelen educatieve aanbod is het tenslotte van belang om te meten of de inspanningen daadwerkelijk effect hebben. Na voorbereidingen in 2018 starten we in het voorjaar 2019 met de landelijke effectenmonitor van de Koninklijke Bibliotheek.

Persoonlijke Ontwikkeling

Ook in 2019 blijven we inzetten op een maatschappelijk en cultureel activiteitenprogramma dat past bij de lokale situatie met actuele onderwerpen voor persoonlijke ontwikkeling. De keuzes die we maken bij de programmering hangen samen met de vraag van de klant en van onze samenwerkingspartners en met de activiteiten van andere organisaties. Hierdoor kunnen we veel mooie en inspirerende activiteiten realiseren op het gebied van literatuur, kunst en erfgoed voor een breed publiek.

In de samenleving is daarnaast veel belangstelling voor het onderwerp eenzaamheid. De motivatie om er iets aan te doen reikt tot ver buiten de wereld van zorg en welzijn. Op 20 maart 2018 heeft minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid gepresenteerd. Met het programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. De Bibliotheek werkt hier, samen met partners, aan mee met haar programmering voor verschillende doelgroepen die kampen met eenzaamheid.