Verslag Raad van Toezicht

Evenals voorgaande jaren, vanaf het moment dat het bestuur van de Bibliotheek Hof van Twente besloot te gaan werken met het toezichthouders model, bestaat deze Raad van Toezicht uit drie personen.

De kern van ons werk blijft het toezicht houden op het tot stand komen en het uitvoeren van het beleid door de directeur-bestuurder van de stichting. Daarnaast zien wij toe op het functioneren van de directeur-bestuurder en voorzien hem van raad en advies.

De Raad van Toezicht hecht daarbij waarde aan transparantie, onafhankelijkheid en integer handelen. Daarbij hanteren we de regels van de Governance Code Cultuur. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van de Bibliotheek.

De Bibliotheek Hof van Twente, de directeur-bestuurder en zijn team, maken dat de samenwerking met de Bibliotheek Hengelo een succesvolle is, waarbij we de dienstverlening in onze gemeente op een hoog niveau kunnen handhaven.

Opnieuw kunnen we terugkijken op een nieuwe samenwerking in 2018. De directeur-bestuurder werd ook directeur van de Bibliotheek Oldenzaal. Bij deze wensen we de collega-bestuurders van de Oldenzaalse Bibliotheek en de leden van de Raad van Toezicht van de Hengelose Bibliotheek veel succes met deze verdergaande vorm van samenwerking bij een drietal stichtingen, met het doel leesbevordering in de breedste zin van het begrip, vorm te geven anno 2019.

De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van de betrokken Bibliotheken voor hun betrokkenheid en inzet in deze.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft ook in 2018 zes maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. Tijdens één van de vergaderingen stond het functioneren van de directeur en de Raad van Toezicht centraal.

Tijdens elke vergadering staat direct of indirect het onderwerp Financiën prominent op de agenda. Als het niet was vanwege de begroting en de opdracht om uit te komen met de te besteden gelden, dan was het wel vanwege de ontwikkelingen rondom de huisvesting van met name de Bibliotheek Markelo en de eventuele verhuizing naar de Kaasfabriek.

In onze zoektocht naar een adequate en acceptabele huisvesting van de Markelose vestiging, lijken we daarmee in 2018 de juiste route te volgen. Vanzelfsprekend komen we daar in 2019 op terug.

Namens de Raad van Toezicht,
Theo ten Buuren (voorzitter)

Samenstelling Raad van Toezicht

De heer J.T.M. ten Buuren, voorzitter
De heer B.R.H.M. Haverkort
De heer R.M. van der Reest